Von Der Jaro
Francisco J, Perez y Perez
      Merida, Yucatan         
V1 Henry Von Glockenhaus
V1
CACM,CACPB,CACIB Henry Vom Glockenhaus
SCHH 3 HD/ED NORMAL. LVZ.
Kkl 1
Macho Nacido el : 08. May 2008